Regulamin usług

§ 1.

 1. Regulamin świadczenia usług internetowych określa zasady i warunki świadczenia usług internetowych przez firmę H88 S.A. (operatora serwisu A24.DOMENY.PL i DOMENY.ORG), mającą swoją siedzibę przy ul. Franklina Roosevelta 22 w Poznaniu, zwaną dalej Usługodawcą, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z usług rejestracji domen internetowych oraz zakładania i administracji kont na serwerze.
 3. Przed skorzystaniem z wybranej usługi należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Składając zamówienie na świadczenie usługi Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

§ 2.

 • Regulamin – poniższy dokument regulujący zasady współpracy pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.
 • Usługodawca – H88 S.A. z siedzibą przy ul. Franklina Roosevelta 22 w Poznaniu
 • Usługobiorca – podmiot, który zamierza zawrzeć umowę o dokonanie rejestracji i utrzymywania nazwy domeny internetowej bądź innych usług internetowych.
 • Abonent – podmiot, który zawarł umowę o rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny internetowej bądź innych usług internetowych.
 • Usługa – dokonane przez Usługobiorcę zlecenie, po zaakceptowaniu regulaminu.
 • Faktura pro forma – dokument wystawiany przez Usługodawcę przed dokonaniem opłaty za złożone zlecenie, stanowiący podstawę jej wniesienia.
 • Opłata – uiszczane z góry wynagrodzenie przez Usługobiorcę za wymienione w regulaminie Usługi.
 • Domena – niepowtarzalny ciąg znaków alfanumerycznych, zawierający nazwę oraz rozszerzenie.

§ 3.

 1. Złożenie zamówienia drogą:
  • wypełnienia formularza na stronie internetowej: A24.DOMENY.PL, DOMENY.ORG,
  • zlecenie wykonania Usługi listem e-mail,
  • telefoniczne zlecenie wykonania Usługi, nie jest równoznaczne z rozpoczęciem procesu rejestracji domeny. Potwierdzeniem jej posiadania jest wpis w bazie WHOIS, który dokonuje się po rejestracji wybranej domeny.

  UWAGA! W przypadku jakichkolwiek zmian w zamówieniu lub rezygnacji konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian poprzez panel administracyjny w dziale Zamówienia. Usługi są rejestrowane automatycznie i nie będą uwzględniane zmiany do zamówień na podstawie tytułu przelewu!

 2. Aktywacja domeny, konta na serwerze lub przekierowania następuje w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym lub jej potwierdzenia.
 3. Abonent ma prawo do:
  • korzystania ze swojego konta w okresie aktywacji w ramach jego pełnych możliwości technicznych (innych dla każdego typu serwera), nie może natomiast umieszczać materiałów zabronionych prawem oraz treści pornograficznych,
  • wypowiedzenia Umowy w dowolnym momencie oraz żądania usunięcia swojej nazwy i adresu swojego serwisu z listy referencyjnej.
 4. Po wniesieniu opłaty za zlecenie rejestracji domeny Abonent staje się prawnym i fizycznym właścicielem domeny i może nią dowolnie rozporządzać.
 5. Serwer wykupywany razem z domeną jest jej integralną częścią i nie może działać oddzielnie.
 6. Abonent jest zobowiązany do wpisania prawidłowych danych podczas rejestracji domeny, korzystania z kont, nie naruszając praw osób trzecich oraz akceptacji i przestrzegania niniejszego regulaminu. Wpisanie niepoprawnych danych, jednocześnie naruszenie Regulaminu upoważnia Usługodawcę do zaprzestania kontynuacji wykonywanej usługi.
 7. W przypadku konieczności wydania kodu AuthInfo dla domeny, należy zwrócić się o kod przynajmniej 14 dni przed wygaśnięciem ważności domeny.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do wysłania w ciągu 30 dni przed upływem abonamentu faktury pro forma na kolejny okres abonamentowy – drogą poczty elektronicznej na adres podany przez Abonenta.
  Nie możemy jednak zagwarantować, że Abonent otrzyma i przeczyta taki e-mail. Dlatego obowiązkiem Abonenta jest dotrzymanie terminów płatności przed zakończeniem usługi również we własnym zakresie.
  Po otrzymaniu wpłaty, ważność usługi zostanie przedłużona o kolejny okres abonamentowy. Jeżeli jednak do ostatniego dnia trwania abonamentu nie wpłynie dowód kolejnej wpłaty Usługodawca zaprzestanie wykonywania zlecenia wobec Abonenta.
  Po otrzymaniu wpłaty po terminie ważności Usługodawca podejmie próby przedłużenia ważności domeny. Jeśli nie będzie możliwości przedłużenia ważności domeny lub jej ponownej rejestracji, Usługodawca zaniecha prób, a opłata na rzecz domeny i serwera przepada na korzyść Usługodawcy.
 9. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia usługi w okresie opłaconego abonamentu.

§ 4.

 1. Usługobiorca, aktywując Usługę, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez systemy informatyczne Usługodawcy A24.DOMENY.PL i DOMENY.ORG,
  według przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:Dz.U.2014, poz. 1182) oraz przepisów rozdziału 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1422).
 2. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania poufności danych Abonenta i nieudostępniania tych danych podmiotom trzecim. Usługodawca ma jednak prawo i obowiązek udostępniać dane Abonenta poprzez ogólnodostępną bazę WHOIS – w przypadku rejestracji domeny internetowej. Zarówno w przypadku firm jak i osób fizycznych będą to pełne dane – wraz z dokładnym adresem, e-mailem i telefonem kontaktowym. Wyjątek stanowi rejestracja domeny polskiej .pl – dane osób fizycznych nie są udostępniane w bazie WHOIS.

§ 5.

 1. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty abonamentu za zamówioną usługę, Usługodawca wystawia fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.
 2. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną w formacie PDF, do której odnośnik internetowy będzie znajdował się w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Usługobiorcy.
 3. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o każdorazowym wystawieniu faktury wysyłając stosowną wiadomość na adres e-mail Usługobiorcy.
 4. Kwota opłaty za wykonaną usługę (rejestrację domen i hosting) jest wnoszona za cały okres i nie podlega zwrotowi jeżeli Abonent wcześniej z niej zrezygnuje.
 5. W przypadku braku możliwości wykonania usługi przez Usługodawcę, po dokonaniu wpłaty przez Usługobiorcę, ma On prawo do zamówienia innej Usługi w ramach dokonanej już wpłaty lub do zwrotu wpłaty.
 6. Jeżeli po wniesieniu przez Usługobiorcę należnej opłaty oraz otrzymaniu przez niego faktury VAT, realizacja Usługi nie będzie możliwa Usługodawca wystawi Usługobiorcy korektę faktury VAT i dokona zwrotu wniesionej opłaty.
 7. Zwrot opłaty następuje dopiero po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia od Usługobiorcy, iż otrzymał on i zaakceptował korektę faktury VAT.

§ 6.

 1. Umowa wygasa z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego w przypadku nieuiszczenia opłaty za kolejny okres abonamentowy.
 2. Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia usług danemu Abonentowi jeżeli: złamie On postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
  W wyżej wymienionych przypadkach Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu wniesionej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie będą wykonywane.

§ 7.

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez Usługobiorcę spowodowane nieprawidłowym wykonaniem lub niewykonaniem zleconej Usługi w sytuacjach, w których działanie to wynika bezpośrednio z winy Usługodawcy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  • nieprawidłowego użytkowania kont,
  • podania nieprawdziwych danych podczas rejestracji konta,
  • awarii łączy telekomunikacyjnych,
  • nieprawidłowego działania firm trzecich mających wpływ na usługi oferowane w serwisie Usługodawcy,
  • dostępu do konta Abonenta przez osoby niepowołane niezależnie od sposobu, w jaki to nastąpiło (np. udostępnienie hasła osobom trzecim, złamanie hasła itp.),
  • przerwanie wykonywania przez Usługodawcę zlecenia wynikłego z winy Abonenta.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • czasowego odłączenia dostępu do serwerów wynikającego z okresowej konserwacji lub rozbudowy serwerów,
  • usunięcia konta, jeżeli jest ono wykorzystywane niezgodnie z prawem lub działania Abonenta powodują zakłócenia pracy i stabilności serwerów,
  • zablokowania konta na serwerze w przypadku przekroczenia limitu transferu i nieopłacenia dodatkowego transferu,
  • umieszczenia nazwy Abonenta i adresu jego serwisu www na liście referencyjnej o ile Abonent nie wyraził sprzeciwu.
 4. Wszelkie reklamacje winny być złożone w formie pisemnej i przesłane listem poleconym.
 5. Usługodawca zobowiązany jest do rozstrzygnięcia ich w terminie czternastu dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 8.

 1. Usługobiorca, który jest Konsumentem, w przypadku zawierania Umowy na odległość, poza lokalem Usługodawcy, w terminie 14 dni od chwili zawarcia Umowy ma prawo do złożenia oświadczenia
  o odstąpieniu od Umowy zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), z wyłączeniem prawa do odstąpienia w przypadkach wymienionych w
  art. 38 ww. ustawy, w szczególności w odniesieniu do Umów:

  • o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy, może zostać zrealizowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca wniesioną opłatę tym samym sposobem płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

§ 9.

 1. W przypadku rejestracji domen z rozszerzeniem .pl, Usługobiorca akceptuje również Regulamin nazw domeny .PL NASK z 10 grudnia 2013 r., który znajduje się pod adresem: http://www.dns.pl/regulamin.html
 2. W przypadku rejestracji opcji na domenę z rozszerzeniem .pl, Usługobiorca akceptuje również Regulamin opcji na rejestrację nazwy domeny .PL NASK z 1 czerwca 2004 r., który znajduje się pod adresem: http://www.dns.pl/opcje.html
 3. W przypadku zmian w Regulaminie H88 S.A., NASK lub innych rejestrów domen – akceptacja zmian przez Abonenta następuje w momencie rejestracji nowych usług lub przedłużenia ważności dotychczasowych.
 4. W odniesieniu do rejestracji domen europejskich .eu (www.eurid.eu), globalnych .com, .net, .org, .info, .biz (www.icann.org) i innych zagranicznych (np. .tv, .cc) stosuje się w odpowiednim zakresie zasady wynikające z poszczególnych regulaminów tych Rejestrów domen.

§ 10.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2014 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.